Dotacje UE u�ywam CDN

Firma JAL powsta�a w 1990 roku, mie�ci si� w K�pie k/Opola. Nasz� specjalno�ci� jest produkcja ser�w topionych i mleka zag�szczonego s�odzonego. Obok ser�w topionych na bazie ser�w ���tych produkujemy sery topione twarogowe. Sery topione wytwarzamy w r��nych smakach: z szynk�, z papryk�, czosnkiem, ze szczypiorkiem, z pomidorami i z pieczarkami. W ofercie mamy r�wnie� ser topiony w�dzony produkowany w oparciu o w�asn� unikaln� receptur�. Wyroby nasze powstaj� s� w nowoczesnych obiektach produkcyjnych, a linie technologiczne spe�niaj� wysokie standardy europejskie co potwierdza wdro�ony system HACCP. Misj� firmy JAL jest produkcja gwarantowanej jako�ci wyrob�w spo�ywczych, systematyczne poszerzanie oferty i wzrost sprzeda�y zar�wno na rynku krajowym jak i na ca�ym obszarze UE.

Jako�� naszych wyrob�w potwierdzaj� liczne nagrody i wyr��nienia: Medal Europejski (2006) za mleko zag�szczone s�odzone, II miejsce na �wiatowej Wystawie Ser�w Topionych w Pradze (2000), w latach 1997, 2001 i 2002 uzyskali�my tytu� Polskiego Producenta �ywno�ci, tytu� Mistrz Agroligi (2006).